Αποδοτικότητα & Αποτελέσματα,
μέσω Ήθους και Εξειδίκευσης.

Εξειδικευόμαστε σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και εταιρικού ποινικού δικαίου. Η ομάδας μας προσφέρει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.

Η Ομάδα

H ομάδα μας καλύπτει το σύνολο των ποινικών υποθέσεων εταιρειών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Σημαντικός τομέας ενασχόλησής μας είναι η παροχή συμβουλών για την πρόληψη ποινικών κινδύνων στο εταιρικό περιβάλλον, καθώς και για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Μαρτυρίες